ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ว่าด้วย การเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทำบัญชี และระบบบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๕