พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 24 เมษายน 2556

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 03 เมษายน 2556

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 20 มกราคม 2549

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 24 มกราคม 2498