ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 23 กรกฎาคม 2557

ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 30 พฤษภาคม 2557

ประกาศประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกพนักงานประเภทตำแหน่งปฏิบัติการ และลูกจ้างของสำนักงาน กสทช. และเกณฑ์การตัดสิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 07 พฤษภาคม 2557

ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 18 เมษายน 2557

ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๗


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 11 มีนาคม 2557

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (ฉบับที่ ๕/๒๕๕๖)


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 29 สิงหาคม 2556

ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๖


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 16 มกราคม 2556

แก้คำผิด ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของเลขาธิการ กสทช. พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๕ [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เอกสารแนบท้าย หน้า ๑๔]


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 16 มกราคม 2556

ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของเลขาธิการ กสทช. พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๕


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 26 ธันวาคม 2555

ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 05 ธันวาคม 2555

    หน้าที่

  • 1
  • 2
  • 3
  • 11