ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๕๗


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 18 กันยายน 2557

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 18 กันยายน 2557

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗)


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 11 กันยายน 2557

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (ฉบับที่ ๕/๒๕๕๗)


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 31 กรกฎาคม 2557

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (ฉบับที่ ๔/๒๕๕๗)


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 31 กรกฎาคม 2557

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. ๒๕๕๗


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 23 กรกฎาคม 2557

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (ฉบับที่ ๓/๒๕๕๗)


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 12 มิถุนายน 2557

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗)


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 08 พฤษภาคม 2557

ประกาศสำนักงานคณะกรรมกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗)


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 17 เมษายน 2557

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถี่วิทยุ ๕๗ – ๖๖ GHz ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ. ๒๕๕๗


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 18 มีนาคม 2557

    หน้าที่

  • 1
  • 2
  • 3
  • 7