Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กสทช.เปิดรับฟังความเห็นหลักเกณฑ์ส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพ

01/09/2016 - 30/09/2016

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. ….

ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. …. พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำ (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าว เข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามกฎหมาย
     สำนักงาน กสทช. ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการ    กระจายเสียง บริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. …. ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าว โดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ในช่องทางดังต่อไปนี้

1) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : [email protected] โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. ….”
2) ทางโทรสาร หมายเลข 02 278 5202
3) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
สำนักงาน กสทช. (สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.1))
อาคารเอ็กซิม แบงค์ เลขที่ 1193
ชั้น 22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

    โดยให้วงเล็บมุมซองว่า “(แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. ….)”
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.1) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5110, 5114, 5127

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
– สรุปสาระสำคัญของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการ กระจายเสียง บริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. …. คลิกเพื่อดาวน์โหลด
– (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการ กระจายเสียง บริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. …. คลิกเพื่อดาวน์โหลด
– แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ขอบคุณที่มา เวบไซต์ www.nbtc.go.th

 

Details

Start:
01/09/2016
End:
30/09/2016
Event Tags:
,

Venue

Unnamed Venue
โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ Thailand