Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

จันทร์ 25 ม.ค.59 เสวนา”บทบาท กสทช. ในการปฏิรูปคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง: 4 ปีแห่งความสำเร็จหรือล้มเหลว?”

25/01/2016 @ 1:00 pm - 4:00 pm

nbtcwatch590125

โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) จะจัดแถลงรายงานและเสวนาในหัวข้อ
“บทบาท กสทช. ในการปฏิรูปคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง: 4 ปีแห่งความสำเร็จหรือล้มเหลว?”

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559  เวลา 13.00-16.00 น.
ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอกคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4
อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
จัดโดย โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch)
ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
********************

13.00-13.30 น.   ลงทะเบียน

13.30-13.50 น.   นำเสนอรายงานการศึกษาของโครงการ NBTC Policy Watch ในหัวข้อ
                                “กสทช. กับการดำเนินการกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ.: บทวิเคราะห์ความถูกต้องในแง่
กฎหมายและความสอดคล้องกับพันธกิจของ กสทช.”

โดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง นักวิจัยประจำโครงการ NBTC Policy Watch

13.50-14.00 น.   พักรับประทานของว่าง

14.00-15.30 น.   เสวนาในหัวข้อ “บทบาท กสทช. กับการปฏิรูปคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง: 4 ปีแห่ง
ความสำเร็จหรือล้มเหลว?” 

โดย
พลอากาศตรี ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ  รองเลขาธิการสายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
 (กสทช.)         
สุวรรณา สมบัติรักษาสุข ผู้จัดการสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ปิยบุตร บุญอร่ามเรือง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ดำเนินรายการโดย โสภิต หวังวิวัฒนา เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

15.30-16.00 น.                ถาม-ตอบข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความเห็น

Venue

ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอกคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ + Google Map