Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

เสวนา “สิทธิมนุษยชนกับจรรยาบรรณในการนำเสนอเรื่องราวผ่านรายการโทรทัศน์”

05/02/2015 @ 9:00 am - 12:00 pm

ขอเชิญร่วมงานประชุมเสวนาเรื่อง

“สิทธิมนุษยชนกับจรรยาบรรณในการนำเสนอเรื่องราวผ่านรายการโทรทัศน์”

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น.

                            ณ หอประชุม ชั้น ๒ อาคารหอประชุม  สำนักงาน กสทช.               

 

เวลา กิจกรรม
๐๘.๓๐ – ๐๙.๑๕ น. ลงทะเบียน
๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. กล่าวเปิดการเสวนา โดย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การเสวนาในหัวข้อ สิทธิมนุษยชนกับจรรยาบรรณในการนำเสนอเรื่องราวผ่านรายการโทรทัศน์๑. คุณเตือนใจ  สินธุวณิก– คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

และโฆษกคณะกรรมาธิการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. คุณจักรกฤษ  เพิ่มพูล

– บก.เครือเนชั่น / ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

๓. คุณปริญญา   บุญฤทธิ์ฤทัยกุล

– ผอ.แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
๔. รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี

– ประธานสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย)

๕. คุณอารีวรรณ  จตุทอง

– ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครอง

ผู้บริโภค วุฒิสภา

–  ทนายความอิสระ

ดำเนินรายการโดย คุณสลิลลาทิพย์  ทิพยไกรศร ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ TNN24

 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

Details

Date:
05/02/2015
Time:
9:00 am - 12:00 pm
Event Tags:
,

Venue

หอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.
ซอยสายลม + Google Map