แก้ไขประกาศหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบคดีความผิดตาม พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.14 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0240_61 กสทช. 4.61 วาระ 5.2.14