มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.17 เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0239_61 กสทช. 4.61 วาระ 5.2.17