ผลสำรวจข้อเท็จจริงเรื่องการกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริงในหน่วยวินาที

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.4 เรื่อง การสำรวจข้อเท็จจริงต่อการดำเนินการตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2560 เรื่องการกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริงในหน่วยวินาที กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0239_61 กสทช. 4.61 วาระ 5.2.4