กรณี บริษัท เค มาสเตอร์, กรณี เรื่องร้องเรียนโฆษณาอาหารและยา, อย.

ในการประชุม กสท.ครั้งที่ 19/57 วันที่ 19 พ.ค.57 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท.ได้ลงมติและตั้งข้อสังเกตไว้ในการพิจารณาหลายวาระ ได้แก่
วาระ 4.6 แนวทางการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) ในกรณีปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำขัดหรือแย้งกับการกำกับดูแลการคุ้มครองผู้ใช้บริการ (การโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย) หรือเนื้อหารายการ

วาระ 4.9 การพิจารณาหนังสือตอบ บริษัท เค มาสเตอร์ จำกัด เรื่อง การขอสอบถามกรณีการให้บริการส่งสัญญาณช่องรายการโทรทัศน์
รายละเอียดดังนี้

19-2557