ข้อเสนอของประเทศไทยต่อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2019 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก APG19-3

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.27 เรื่อง ข้อเสนอของประเทศไทยต่อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2019 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 3 (APG19-3) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ร่วมลงมติโดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0201_61-กสทช.3.61-วาระ-5.2.27