สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 และในการพิจารณา 3 วาระ ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 5.2.6 เรื่อง สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว่างบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ซุนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (1800), ระเบียบวาระที่ 5.2.7 เรื่อง สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว่างบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (1800) และระเบียบวาระที่ 5.2.8 เรื่องสัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว่างบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (HSPA) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติสงวนความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0138_61-กสทช.2.61-วาระ-5.1.7
ทช1003.10.0194_61-กสทช.3.61-วาระ-5.2.4
ทช1003.10.0195_61-กสทช.3.61-วาระ-5.2.8