แจ้งเปลี่ยนแปลงการติดตั้งอุปกรณ์ในเส้นทาง สฟ. บางกอกน้อย- สฟ. บ้านดอน ของสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง กฟผ. กับดีแทค

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.5 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการติดตั้งอุปกรณ์ในเส้นทาง สฟ. บางกอกน้อย- สฟ. บ้านดอน ของสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติสงวนความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0137_61-กสทช.2.61-วาระ-5.1.4