พิจารณาระยะเวลาการใช้งานคลื่นของ อสมท.

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1.35 เรื่อง การพิจารณาระยะเวลาการใช้งานคลื่นความถี่ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สำหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0143_61-กสทช.2.61-วาระ-5.1.35