พบช่องรายการดาวเทียมกระทำการที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 20/57 วันที่ 26 พ.ค. 57 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท.ได้ตั้งข้อสังเกตในการพิจารณาวาระที่ 4.8 เรื่อง ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาใบอนุญาตกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต จำนวน 4 ช่องรายการ ซึ่งปรากฎข้อเท็จจริงว่า มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดมติและความเห็นดังนี้
20-2557