ข้อร้องเรียนกรณีรายการ “ทิศทางประชาธิปไตยไทย” ช่อง Peace TV มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1.32 เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบรายการ “ทิศทางประชาธิปไตยไทย” ทางช่องรายการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ช่อง Peace TV มีเนื้อหาไม่เหมาะสม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้งดออกเสียงและงดการลงมติ โดยขอเปิดเผยเหตุผลของการงดออกเสียง ดังนี้

ทช1003.10.0140_61-กสทช.2.61-วาระ-5.1.32