การพิจารณาคำขอต่อใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นสัญญาใจ

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1.8 เรื่อง การพิจารณาคำขอต่อใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด กำปั้นอินเตอร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นสัญญาใจ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แจ้งสงวนความเห็นไว้ จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0139_61-กสทช.2.61-วาระ-5.1.8