คำขอต่อใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียงขอนแก่นมหานคร

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1.4 เรื่อง การพิจารณาคำขอต่อใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเคพี เอ็นจิเนียริ่งเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงขอนแก่นมหานคร กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แจ้งสงวนความเห็นไว้ จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0137_61-กสทช.2.61-วาระ-5.1.4