ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศของทีโอที

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.5 เรื่อง ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0078_61-กสทช.1.61-วาระ5.2.5