ขอขยายเวลาลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสประจำตัวผู้ขอรับจัดสรรคลื่นเพื่อกิจการวิทยุคมนาคม

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.16 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสประจำตัวผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม ตามบทเฉพาะกาลข้อ 25.1 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและสงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0045_61-กสทช.-18.60-วาระ-5.2.16