ขอบเขตการได้รับอนุญาตเพื่อให้บริการบนคลื่นความถี่ย่าน 2310 – 2370 MHz ของบริษัททีโอที

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.2 เรื่อง ขอบเขตการได้รับอนุญาตเพื่อให้บริการบนคลื่นความถี่ย่านความถี่ 2310 – 2370 MHz ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0044_61-กสทช.-18.60-วาระ-5.2.2