บริษัทไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ฝ่าฝืนคำสั่งระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1.29 เรื่อง การพิจารณากรณีบริษัทไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ฝ่าฝืนคำสั่งระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและสงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0038_61-กสทช.18.60-วาระ-5.1.29