ช่อง 5 โฆษณาผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย อย.

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1.28 เรื่อง กรณีกองทัพบก สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบท ช่อง 5 โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและสงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0037_61-กสทช.18.60-วาระ-5.1.28