แผนเยียวยากรณียกเลิกช่องรายการ POP TV

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1.24 เรื่อง แผนการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการ กรณีบริษัท ป๊อป ทีวี จำกัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ช่องรายการ POP TV กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แจ้งสงวนความเห็นต่อเรื่องดังกล่าว จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0036_61-กสทช.18.60-วาระ-5.1.24