การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการทางธุรกิจ

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1.2 เรื่อง การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการบริการทางธุรกิจ ซึ่งได้รับอนุญาติมากกว่า 1 สถานีขึ้นไป (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แจ้งสงวนความเห็นต่อเรื่องดังกล่าว จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0035_61-กสทช.18.60-วาระ-5.1.2