แนวทางลดหย่อนนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุน กทปส.

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1.20 เรื่อง แนวทางในการนำค่าใช้จ่ายจากการทำตามประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปมาลดหย่อนการนำส่งเงินตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แจ้งสงวนความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวไว้ จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.1014_60-กสทช.-17.60-วาระ-5.1.20