พิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานีวิทยุที่ทดลองประกอบกิจการ

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1.2 เรื่อง การพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แจ้งขอสงวนความเห็นต่อเรื่องดังกล่าว จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.1011_60-กสทช.-17.60-วาระ-5.1.2