พิจารณาร่างประกาศเรื่องมาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1.5 เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ตั้งข้อสังเกตต่อเรื่องดังกล่าว จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0954_60-กสทช.-16.60-วาระ-5.1.5