พิจารณาคำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทางสาย

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.21 เรื่อง คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทางสาย กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0950_60-กสทช.16.60-วาระ5.2.21