ควบรวมกิจการระหว่างบริษัท AWN และบริษัท ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.15 เรื่อง ขออนุญาตควบรวมกิจการระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด และบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0943_60-กสทช.16.60-วาระ-5.2.15