พิจารณาร่างประกาศเรื่องมาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.14 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม ที่ได้ปรับปรุงภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แจ้งสงวนความเห็นในบางประเด็น จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0942_60-กสทช.16.60-วาระ-5.2.14