แนวทางการพิจารณากรณีเปิดเผยข้อมูลผลการวิเคราะห์ความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และกำหนดระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถี่ฯ

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1.10 เรื่อง แนวทางการพิจารณากรณีเปิดเผยข้อมูลผลการวิเคราะห์ความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และกำหนดระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงตามบทบัญญัติมาตรา 82 และ มาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แจ้งสงวนความเห็นเอาไว้ จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0940_60-กสทช.16.60-วาระ-5.1.10