บริษัทเรียลมูฟฯ ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติม

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.13 เรื่อง บริษัท เรียล มูฟ จำกัด ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0839_60-กสทช.14.60-วาระ5.2.13