เพิกถอนใบอนุญาต 11 ช่องรายการ กรณีบริษัทจีเอ็มเอ็ม บี

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1.11 เรื่อง การบังคับใช้มาตรการทางปกครองโดยการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์จำนวน 11 ช่องรายการ กรณีบริษัท ดับเบิลยูวาย มีเดีย จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งทางปกครอง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0797_60-กสทช.13.60-วาระ-5.1.11