การพิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการที่ยื่นคำขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1.2 เรื่อง การพิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นคำขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0796_60-กสทช.13.60-วาระ-5.1.2