ชี้แจงความเห็น สตง. โครงการเน็ตชายขอบ

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.3.8 เรื่อง หนังสือชี้แจงความเห็นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ชายขอบ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0749_60-กสทช.12.60-วาระ5.3.8