การกำหนดเลขหมายรหัสโครงข่าย (Network Code) ให้แก่ บมจ. อสมท

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.3.6 เรื่อง การกำหนดเลขหมายรหัสโครงข่าย (Network Code) ให้แก่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

ทช1003.10.0748_60-กสทช.12.60-วาระ5.3.6