ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.3.4 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0703_60-กสทช.11.60-วาระ-5.3.4