มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.2 เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0701_60-กสทช.11.60-วาระ-5.2.2