ทบทวนค่าธรรมเนียมในกิจการโทรคมนาคม

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.4 เรื่อง การทบทวนค่าธรรมเนียมในกิจการโทรคมนาคม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0702_60-กสทช.11.60-วาระ-5.2.4