ผังรายการช่องเด็ก, กิจการโทรทัศน์ไม่ใช้คลื่น

ในการประชุม กสท.ครั้งที่ 27/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. ได้ขอเปิดเผยความเห็น
วาระ 4.3 เรื่อง การพิจารณาแจ้งการยืนยันการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก โดยเฉพาะในข้อพิจารณาที่ 5.2.1

วาระ 4.2 เรื่องการอนุมัติผังรายการหลักประจำปีของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการในระบบดิจิตอล(เพิ่มเติม) 2 ช่องรายการ

รายละเอียดความเห็นดังนี้
---------------------------------27-57