บริษัททรู อินเทอร์เน็ต สิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งและใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.5 เรื่อง บริษัททรู อินเทอร์เน็ต จำกัด สิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง และใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0528_60-กทค.16.60-วาระ-5.5