แนวทางการใช้คลื่นความถี่สำหรับระบบคมนาคมขนส่งทางรางย่าน 800/900 MHz

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.12 เรื่อง แนวทางการใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลและระบบคมนาคมขนส่งทางรางย่านความถี่ 800/900 MHz กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0527_60-กทค.16.60-วาระ-4.12