การกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการคืนเงินคงเหลือในระบบให้แก่ผู้ใช้บริการกรณีการสิ้นสุดสัมปทาน

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง ประธาน กทค. มีบัญชาให้เสนอต่อที่ประชุม กทค. เพื่อพิจารณาทบทวนมติ กทค. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ระเบียบวาระที่ 4.17 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการคืนเงินคงเหลือในระบบให้แก่ผู้ใช้บริการ กรณีการสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่สงวนไว้ ดังนี้

ทช1003.10.0521_60-กทค.15.60-วาระ-5.3