พิจารณาข้อเรียกร้องของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกรณีการคิดค่าบริการเสียงเป็นวินาที

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง การพิจารณาข้อเรียกร้องของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กรณีเรียกร้องให้ กทค. ทบทวนมติ กทค. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11 มกราคม 2560 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0510_60-กทค.15.60-วาระ-4.10