กสท โทรคมนาคม ขอปรับปรุงเงื่อนไขเฉพาะรายบริการสำหรับบริการสื่อสารผ่านดาวเทียม Inmarsat

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอปรับปรุงเงื่อนไขเฉพาะรายบริการสำหรับบริการสื่อสารผ่านดาวเทียม Inmarsat กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0507_60-กทค.15.60-วาระ-4.5