กำหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ตามมาตรา 84

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ตามอายุการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

ทช1003.10.0504_60-กทค.15.60-วาระ-4.4