แผน USO และอัตราจัดเก็บค่า USO

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.14 เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม เพื่อนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและแสดงความคิดเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมในบางประเด็น จึงขอเปิดเผยความเห็นในส่วนที่แตกต่าง ดังนี้

ทช1003.10.0488_60-กทค.14.60-วาระ-4.14