เพิ่มปริมาณการใช้งานวงจรโทรคมนาคมแบบเส้นใยแก้วนำแสง DWDM ระหว่าง กฟผ. บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.12 เรื่อง เพิ่มปริมาณการใช้งานวงจรโทรคมนาคมแบบเส้นใยแก้วนำแสง DWDM ของสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเส้นทาง สฟ. สวรรคโลก-สฟ. เชียงใหม่ 2 และเส้นทาง สฟ. แม่เมาะ 3-สฟ. เชียงราย ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

ทช1003.10.0487_60-กทค.14.60-วาระ-4.12